Sayı 4- Issue 4

YIL 7 SAYI 4

EDİTÖRDEN
OTELLERDE KAT HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİNİN HİZMET KALİTESİ BOYUTLARI İLE İLGİLİ BAKIŞ AÇILARI: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
HOUSEKEEPERS’ OPINIONS ABOUT SERVICE QUALITY DIMENSIONS IN HOTEL ESTABLISHMENTS: ESKIŞEHİR SAMPLE
MERYEM AKOĞLAN KOZAK, ÇAĞIL HALE ÖZEL
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
TURİST REHBERLERİNİN MOTİVASYONLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
AN INVESTIGATION TO DETERMINE THE FACTORS WITH STRUCTURAL EQUATION MODEL AFFECTING MOTIVATION OF TOURIST GUIDES
ÖZLEM KÖROĞLU
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
TÜRKİYE TURİZMİNİN TEKTONİK ETKİ (PAZAR TEKTONİĞİ) AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE ANALYZE OF TURKISH TOURISM IN TERMS OF TECTONIC EFFECT (MARKET TECTONIC)
HÜSEYİN ALTAY, HAKAN AKYURT
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞGÖRENLERİN İŞ TATMİNİNE VE ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ: BEŞ YILDIZLI BİR OTEL İŞLETMESİNDE ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON JOB SATISFACTION OF EMPLOYERS AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: A CASE STUDY ON A FIVE STAR HOTEL
RANA ÖZEN KUTANİS, MUAMMER MESCİ
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYON TAKTİKLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA OLAN ETKİLERİ: TERMAL KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECTS OF SOCIALIZATION TACTICS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH IN THERMAL HOSPITALITY ENTERPRISES
ÖZCAN ZORLU, ALİ METE KARA
ÖZET / ABSTRACT İÇİN TIKLAYINIZ.
KONFERANAS NOTLARI: “11. ULUSAL TURİZM KONGRESİ”
ELVAN KESER

Yoruma kapalı.