Yazarlara Öneriler – Recommendations for Authors

YAZARLARA ÖNERİLER
  Dergimize kuramsal, ampirik (uygulamalı/deneysel) ve turizm isletmelerinden örnek olaylar olmak üzere üç farklı türde çalışma gönderilebilir.
 · Kuramsal çalışmalar; bir konu hakkında yazılmış literatürü sentezleyerek turizm işletmelerine öneriler sunan çalışmalardır. Bu çalışmalarda sonuç ve öneriler kısmı önemlidir.
· Ampirik (uygulamalı) çalışmalar; bir konu hakkında bilimsel veri toplama teknikleri ile turizm işletmelerinden veri toplanarak hazırlanan çalışmalardır. Bu çalışmalarda önemli olan kısım bulgular, tartışma ve öneri kısımlarıdır. Bu nedenle yazarların özellikle literatür ve yöntem kısımlarını kısa tutmaları önerilir.
·Sektörden örnek olaylar türündeki çalışmalar; turizm işletmelerinde üst ve orta kademe yöneticilerinin işletmelerinde karşılaştıkları bir sorunu nasıl çözdüklerini (örneğin, kriz veya personel devir hızı vb gibi), yeni bir yönetim tekniğini nasıl uyguladıklarını (örneğin, toplam kalite vb gibi), işletmelerinde örgütsel bir değişimi nasıl başardıklarını anlatan çalışmalardır. Bu çalışmalarda yöneticilerin yaşadıkları deneyimlerinden ne öğrendikleri ve bu konudaki önerileri önemlidir. Bu türde çalışma göndermeyi arzu eden yöneticilere yazım ve edit etme konusunda dergi editörü ve editör yardımcıları gereken desteği göstereceklerdir. Ayrıca akademisyen arkadaşlar sektörden bir yönetici ile bu türde çalışmayı makale veya röportaj şeklinde hazırlayarak gönderebilirler.
Not: Soid dergimize gönderilen çalışmaların etik kurul onayın alınmış olması ve bu onayının da belgelendirilmesi gereklidir.
Not: Dergimiz, 2020 yılından itibaren, gönderilecek aday çalışmalar için Genişletilmiş Özet (Extended Summary) talep etmektedir. Genişletilmiş özet 600 ile 800 kelime arasında olmalıdır. Genişletilmiş özet İngilizce dilinde olup Purpose, Background, Method, Findings, Results, başlıklarını içermelidir.(27 Nisan 2020)
KURAMSAL ve AMPİRİK (UYGULAMALI) ÇALIŞMALARDA BULUNMASI BEKLENEN BÖLÜMLER
Özet
· Her biri 100 (yüz) kelimeyi geçmeyen Türkçe bir özet hazırlanır.
· Özette çalışmanın amacı, (eğer varsa) araştırma yöntemi, araştırma bulguları ve araştırmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler özetlenir.
· Konu ile ilgili en fazla 5 anahtar sözcük eklenir.
İngilizce Başlık ve İngilizce Özet
·Çalışmanın başlığı ve özeti İngilizce olarak Türkçe özetin altında verilir.
Giriş
 · Giriş bölümünde konu hakkında genel bilgi verilir.
·Konunun literatür ve turizm işletmeleri açılarından önemi kısaca vurgulanır. Temel bazı tanımlar verilebilir.
· Çalışmanın amacı ya da amaçları verilir.
· Çalışmanın hangi bölümlerden oluştuğu sıralanır.
· 2 sayfadan fazla olmamalıdır.
Literatür
 · Tek bir bölüm olabileceği gibi alt bölümlerden de oluşabilir.
· İlgili konu bilimsel kaynaklara dayanılarak tartışılır.
·Kaynakça sayısının fazlalığından çok verilen mesajın içeriği ve konu bütünlüğü önemlidir.
·Konu hakkında ki farklı görüşler ortaya konur ve karşılaştırmalar yapılır.
· Konunun işletmelerde uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri tartışılabilir.
·Literatür taraması kitap bölümü (tanımlayan – açıklayan) niteliğinde olmamalıdır.
· Literatür taraması daha fazla analiz eden, yorumlayan, uygulama hakkında fikir veren, yorum getiren, eleştiren ve daha önceki çalışmaların bulgularını karşılaştıran bir yazım stili yazılmalıdır.
·Yazarlar gereksiz tanım ve açıklamalardan uzak durmalıdırlar.
 · Metin içinde gereksiz rakamlar, açıklamalar ve tanımlar mümkünse tablolar ve şekillerle açıklanmaya çalışılmalıdır.
· Ampirik (uygulamalı) çalışmalarda bu bölümün kısa (en fazla 4 sayfa) tutulması tavsiye edilir.
 Yöntem
 · Bu bölümün kuramsal çalışmalarda ve sektörden örnek olaylar türündeki çalışmalarda olması beklenmez.
· Kullanılan veri toplama tekniklerin neden seçildiği ve nasıl kullanıldığı gerekçeli olarak açıklanmalıdır.
·Araştırma örneklemi ve bu örneklemin seçilme nedenleri gerekçeli olarak açıklanmalıdır.
· Verilerin nasıl ve hangi veri analiz teknikleri ile analiz edildiği veya yorumlandığı açıklanmalıdır.
· Uygulanan yöntemin ve araştırma bulgularının kısıtlamaları verilebilir.
 Bulgular
 · Kuramsal çalışmalarda ve sektörden örnek olaylar türündeki çalışmalarda bu bölümün bulunması beklenmez.
· Bu bölümde elde edilen ampirik (deneysel/uygulamalı) veriler tablolar ve şekiller yardımı ile sunulur.
· Tablo ve şekillerde sunulan verilerin metin içinde aynen cümlelerle tekrarlanmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. (Genellikle yapılan yanlış sunuma örnek: Tablo 1 de sunulduğu gibi araştırmaya katılanların % 31’i ilgili önermeye kesinlikle katıldığını %49’nun katıldığını ve %15’u katılmadığını ve %10’u kesinlikle katılmadığını ve geri kalan %5’i de bu konuda çekimser kalmıştır. Tercih edilen veya tavsiye edilen sunuma örnek: Tablo 1 de sunulduğu gibi araştırmaya katılanların önemli bir bölümü (%70) ilgili önermeye katılmışlardır.
 Tartışma
 · Bu bölümde araştırmanın ampirik (uygulama/deneysel) bulguları bu alandaki literatür ışığında tartışılır.
· Bu alanda yada benzer alanlarda daha önce bu tür bir araştırmanın yapılmadığı gibi basit, yüzeysel ve gerçekçi olmayan bir savunma yapılması bir çalışmanın ret edilmesi için en önemli neden olarak kabul edilebilir.
· Elde edilen bulguların bu alanda daha önce yapılan çalışmaları ne ölçüde desteklediği ya da desteklemediği ve bunun nedenleri tartışılır.
· Araştırma bulgularının turizm işletmelerindeki ilgili uygulamalar üzerine etkileri tartışılabilir.
· Turizm işletmelerinin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların gerçek nedenleri tartışılabilir.
·Bu bölümde kesinlikle araştırma bulgularının aynen veya başka cümlelerle tekrarlanmasından kaçınılmalıdır.
 Sonuç ve Öneriler
 · Çalışmadan ortaya çıkan genel sonuçlar net olarak sıralanır.
· Sonuçlardan kasıt araştırma bulgularının aynen tekrarlanması değildir. Literatür, bulgular ve tartışma sonucunda ortaya çıkan genel sonuçlardır.
· Sunulan bulguların araştırma amacı ve kapsamı ile ilişkili olmalıdır.
· Araştırma amacını doğrudan ilgilendirmeyen ve araştırma bulguları ve tartışmasıyla ilişkisi olmayan sonuç ve yorumlardan uzak durulmalıdır.
·Çalışmanın bulguları ışığında turizm isletmelerine önerilerde bulunulur. Bu önerilerin kesinlikle uygulanabilir olması gerekir.
·Bu alanda gelecekte yapılması tavsiye edilen yeni araştırma konuları önerilmelidir.
 Not: Yazarlar gerektiğinde bulgular ve tartışma kısımları ya da tartışma ve sonuç kısımları birleştirilebilirler. Ancak unutulmamalıdır ki yukarıdaki hususların ciddi olarak dikkate alınması ve takip edilmesi SOİD’e gönderilen çalışmaların kabul edilmesini önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.
 SEKTÖRDEN ÖRNEK OLAYLAR TÜRÜNDEKİ ÇALIŞMALARDA BULUNMASI BEKLENEN BÖLÜMLER
 Özet
 · Her biri 100 (yüz) kelimeyi geçmeyen Türkçe bir özet hazırlanır.
· Çalışmanın amacı ve örnek olay hakkında kısa bilgi verilir.
· Çalışmadan elde edilen genel sonuçlar kısaca sıralanır.
· Konu ile ilgili en fazla 5 anahtar sözcük eklenir.
 İngilizce Başlık ve İngilizce Özet
 ·Çalışmanın başlığı ve özeti İngilizce olarak Türkçe özetin altında verilir.
Giriş
 · Çalışmanın amacı vurgulanır.
· İşletme hakkında bilgi verilir.
· Örnek olayın kaç bölümden oluştuğu ifade edilir.
 Örnek Olay (problem, uygulanan yönetim tekniği, yapılan örgütsel değişim)
 · Bir bölümden oluşabileceği gibi birkaç alt bölümden de oluşabilir.
· Örnek olay hakkında açıklayıcı bilgi verilir.
· Neden ve nasıl soruları yanıtlanmaya çalışılır.
· Elde edilen olumlu ve olumsuz sonuçlar ve nedenleri açıklanır.
  Sonuç ve Öneriler
 · Yaşanılan olaylardan elde edilen sonuçlar ve deneyimler sıralanır.
·Örneğin aynı deneyim tekrar yaşanılsa farklı ne yapılmak istenilirdi sorusu yanıtlanabilir. Yine bu deneyimden ne öğrenildiği vurgulanabilir.
·Yaşanılan deneyime dayanılarak benzer turizm isletmelerine önerilerde bulunulur.
 BİÇİMSEL ÖZELLİKLER
 Genel
 ·Çalışma, “Word for Windows”un 5-7 versiyonlarında yazılmış olmalıdır.
·Yazı karakteri olarak Times New Roman (12 punto) kullanılmalıdır.
· Sayfaların kenar payı 3’er cm., satır aralığı 1,5 ve metin sağdan-soldan bloklarmış olmalıdır.
· Dergiye gönderilen çalışmalar bütünüyle 25 sayfayı ve 6000 kelimeyi geçmemelidir.
 Kapak, Özet ve Başlıklar
 ·İlk sayfada çalışmanın başlığı, yazarın adı ve tam adresi bulunmalıdır.
· İkinci sayfada, çalışmanın başlığı yeniden yazılmalı ve 100’ kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce bir özet verilmelidir. İngilizce özet den önce makale ismi de İngilizce olarak verilmelidir.
·Çalışmanın ana metni üçüncü sayfadan başlamalı ve tüm sayfalara (kaynakça, ek, çizelge ve çizim bölümleri dahil) orta alt köşeye gelecek biçimde sayfa numarası konulmalıdır.
· Ana başlıklar, çalışmanın temel bölümleri için kullanılmalıdır.
· Başlıklar büyük harfle, satır ortasında ve koyu yazılmalıdır.
· Başlıklarda numara, italik ve alt çizgi gibi işaretler kullanılmamalıdır
 Tablo ve Şekiller
  · Tablo ve şekiller metnin içerisinde yer verilmelidir.
·Metin içinde tablo ve şekillere rakam verilmeli (örneğin Tablo 2 veya Şekil 3 gibi)
 Metin İçinde Atıflar (Referanslar)
 · Atıflar parantez içinde yazar adı ve yayım yılı olarak verilmelidir. Örneğin; Bazı çalışmalar bu görüşü desteklemektedir (Sönmez, 1998; Yılmaz ve Candan, 2001).
· Yazarın adı, cümle içinde geçmiyorsa, parantez içinde, yıl ve sayfa numarasıyla birlikte belirtilmelidir.
·Atıflar yazarların soyadları dikkate alınarak alfabetik sıraya göre verilmelidir.
·Doğrudan alıntı yapıldığında yazar adı, yayın yılı ve ( : ) işaretinden sonra sayfa numarası verilmelidir. Örneğin “stratejik planlama otel işletmelerinde yerine getirilmesi gereken bir zorunluluktur” (Yüksel, 2000: 24).
· Dört satırdan fazla olan doğruda alıntılar, sağdan ve soldan içeri alınarak ana metinden ayrı verilmelidir.
· İkiden fazla yazarı olan kaynaklara atıflarda ilk yazarın soyadı ve “ve diğ.” ibaresi kullanılmalıdır. Örneğin, (Tekin ve diğ., 1984).
   Kaynakça
 ·Metnin içinde atıfta bulunulan kaynaklar, yazarın (ya da derleyenin) soyadı, çok yazarlıysa ilk yazarın soyadı, kaynak bir kuruma (örneğin, Turizm Bakanlığı) yada süreli yayına aitse (örneğin, Ekonomist), kurum ya da süreli yayının adının baş harfi dikkate alınarak alfabetik sıraya göre düzenlenir.
· Bir yazarın yada yazar grubunun birden fazla yayınına atıfta bulunulmuşsa, bu kaynaklar yayım tarihi eskiden başlayarak sıralanır. Bu kaynaklar aynı yılda yayımlanmışsa, yayım yılının yanına a, b, c gibi harfler konarak sıralanır.
 Kaynakçada Kitapların Verilme Şekli
 ·Mercek, K.(2000), Turizmİşletmeleri Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: Beta. Olsen, M., Tse, E. ve West, J. (1998), Strategic Management in the Hospitality Industry’, 2. Baskı, New York: John Wiley & Sons, Inc.
·Mercek, K.(2000). Turizmİşletmeleri Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: Betaş. Olsen, M., Tse, E. ve West, J. (1998). Strategic Management in the Hospitality Industry’, 2. Baskı, New York: John Wiley & Sons, Inc.
 Kaynakçada Kitap Bölümü
 ·Zhao, J. ve Merna, K. (1992), ‘Impact Analysis and the International Environment’ İçinde R. Teare and M. Olsen (Editörler), International Hospitality Management: Corporate Strategy in Practice, ss. 3-30, London: Pitman.
 Makaleler
 ·Okumuş, F. (2003), ‘İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Krizlerin İşletmeler Üzerine Etkileri’ Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17 (1), ss. 199-212.
·Taylor, M. ve Enz, C. (2002), ‘Voices from the Field GMs’ Responses to the Events of September 11, 2001’, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 43 (1), ss. 7-20.
 Tezler
 ·Candan, H. (1999), Küçük Ölçekli Firmalarda Personel Eğitimi ve Muğla Yöresinde Bir Alan Araştırması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 Magazin ve benzeri dergilerden yazılar
 ·Turizm Talebi (2002, Eylül). Ekonomist, 21, ss. 47-52.
 Gazete makalesi (yazarsız)
 ·Turizm ve Çevre (2003, 15 Mayıs) Radikal, s. 1,7.
 Elektronik Makale
 ·Vanden, G., Knapp, S. ve Doe, J. (2001). Role of Reference Elements in the Selection of Resources by Psychology Undergraduates [elektronik versiyon]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
 Internetten Atif
 · Hürriyet (2003), ‘Bankalar’, www.hurriyetim.com.tr/haber (24.10.2003).
 DEĞERLENDİRME SÜRECİ
 SOID hakemli bir dergi olup gönderilen çalışmalar üç aşamalı bir değerlendirme sürecinde incelenir.
 1.Ön Değerlendirme: Editör, dergiye gönderilen çalışmayı içerik ve şekil açılarından inceleyerek hakemlere göndermeye değer olup olmadığına karar verir. Hakemlere göndermeye değer bulmadığı takdirde,
 o Çalışmada yapılması gereken bazı iyileştirmeleri yazara (veya yazarlara) önerebilir veya
o Çalışmanın SOID için uygun olmadığını yazara (veya yazarlara) bildirir.
o Editör çalışmayı hakemlere göndermeye değer bulursa, ilgili alanda uzman üç hakeme çalışmayı iletir.
 2.Hakem Değerlendirmesi: Hakemler, çalışmayı derginin Değerlendirme Kılavuzunu dikkate alarak değerlendirir, raporlarını hazırlar ve editöre gönderirler.Hakemler çalışmayı çift kör hakemlik yöntemine göre değerlendirme yapmaktadırlar.
3.Son Değerlendirme: Editör, hakemlerden gelen raporları dikkate alarak, son değerlendirmeyi yapar ve yazara (veya yazlarlar) kendi raporu ile birlikte hakem raporlarını gönderir. Son değerlendirme sonucunda yazardan düzeltme istendiğinde, yazarın düzeltme yaparak gönderdiği yazılara, değerlendirme sürecinin tüm aşamaları tekrar uygulanır. Bir çalışmanın kabul edilebilmesi için en az iki hakemden olumlu rapor gelmesi şartı aranır. Yazarlara kendilerine gönderilen hakem raporlarını ve editörle yaptıkları bütün yazışmalarını saklamaları tavsiye edilir.
 Yazarların gönderdikleri çalışmaların da yukarıda sıralanan hususları dikkate almaları, değerlendirme sürecinin kısalması ve çalışmalarının kabul edilmesinde önemli katkı sağlayacağı kesindir.
BAŞVURU ÜCRETİ
Soid gönderilen Aday Makalenin editör kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirmede reddedilmesi durumunda yazarlardan başvuru ücreti alınmamaktadır. Makale, editör kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirmeyi geçtiği takdirde dergiye yönelik maliyetlerin karşılanması amacıyla 300 TL tutarındaki değerlendirme ücreti yayıncı kuruluş tarafından bildirilecek banka hesabına yatırılmalıdır(01.12.2021).
DEĞERLENDİRME KILAVUZU
 Dergiye gönderilecek çalışmalar niteliğine Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar Değerlendirme Kılavuzunda veya Sektörden Örnek Olaylar Türündeki Çalışmalar Değerlendirme Kılavuzunda yer alan ölçütlere ve Kontrol Çizelgesinde bulunan kontrol noktalarına göre değerlendirilir.
Biyografi: Gönderilen çalışma yayımlanmak üzere kabul edildiğinde yazarlardan 50 (elli) sözcüğü geçmeyecek bir biyografi istenir. Biyografide unvan, çalışılan kurum, görev ve hangi alanlarda ve ne tür çalışmaların yapıldığı yer almalıdır. Biyografiye birde yazarın veya yazarların yeni bir fotoğrafı eklenir.
MAKALE GÖNDERİMİ
Dergi ile bütün iletişim internet aracılığı ile yapılacaktır. Bu nedenle dergiye gönderilecek yazıların https://dergipark.org.tr/tr/pub/soid adresine gönderilmesi gerekmektedir.

RECOMMENDATIONS TO THE AUTHORS

Three different types of studies can be submitted to our journal: theoretical, empirical (applied / experimental) and case studies from tourism businesses.

Theoretical studies; are the studies that present suggestions to tourism enterprises by synthesizing the literature written on a subject. In these studies, the conclusion and suggestions part are important.

Empirical (applied) studies; These are studies prepared by collecting data from tourism enterprises with scientific data collection techniques on a subject. The important part in these studies is the findings, discussion and suggestion sections. Therefore, it is recommended that the authors keep the literature and method sections short.

Case studies in the sector; These are the studies explaining how top and middle level managers in tourism businesses solve a problem they encounter in their businesses (such as crisis or personnel turnover rate etc.), how they apply a new management technique (eg total quality etc.) and how they have achieved an organizational change in their businesses. In these studies, what the managers learned from their experiences and their suggestions on this matter are important. Journal editors and editorial assistants will show the necessary support for writing and editing to managers who wish to submit this type of study. In addition, academics can prepare and send this type of study in the form of articles or interviews with a manager from the sector.

Note: The ethics committee approval must be obtained for the studies sent to our Soid journal and this approval must also be documented.

Note: Our journal has requested an Extended Summary for the candidate studies to be sent as of 2020. The extended abstract should be between 600 and 800 words. The extended abstract should be in English and should include Purpose, Background, Method, Findings, Results, (27 April 2020).

CHAPTERS EXPECTED TO BE IN THEORETICAL AND AMPIRIC (APPLIED) STUDIES

Summary

 • A Turkish summary is prepared, each of which does not exceed 100 (one hundred) words.

 • In the summary, the purpose of the study, the research method (if any), the research findings and the results and suggestions obtained from the research are summarized.

 • A maximum of 5 keywords are added on the subject.

English Title and English Summary

 • Title and summary of the study are given in English under Turkish summary.

Introduction

 • General information about the subject is given in the introduction section.

 • The importance of the subject in terms of literature and tourism enterprises is briefly emphasized. Some basic definitions can be given.

 • Purpose or objectives of the study are given.

 • The sections of the study are listed.

 • It should not be more than 2 pages.

Literature

 • It can be a single section, or it may consist of sub-sections.

 • The subject is discussed based on scientific sources.

 • The content and subject integrity of the message is more important than the number of references.

 • Different opinions about the subject are presented and comparisons are made.

 • The problems encountered in the application of the subject in businesses and their reasons can be discussed.

 • Literature review should not be like a book chapter (defining – explaining).

 • Literature review should be written in a writing style that further analyzes, interprets, gives insight into the application, comments, criticizes and compares the findings of previous studies.

 • Authors should avoid unnecessary definitions and explanations.

 • Unnecessary numbers, explanations and definitions should be explained in tables and figures if possible.

 • It is recommended to keep this section short (maximum 4 pages) in empirical (applied) studies.

Methodology

 • This section is not expected to be in theoretical studies and studies in the industry.

 • The data collection techniques used should be explained reasonably why and how they were used.

 • Research sample and reasons for choosing this sample should be justified.

 • How and by which data analysis techniques are analyzed or interpreted should be explained.

 • The limitations of the applied method and research findings can be given.

Findings

 • This section is not expected to be present in theoretical studies and case studies in the sector.

 • Empirical (experimental / applied) data obtained in this section are presented with the help of tables and figures.

 • The repetition of the data presented in tables and figures with the same sentences in the text should definitely be avoided. (Example of the wrong presentation generally made: As presented in Table 1, 31% of the participants participated in the study absolutely agree with the related proposition, 49% agree and 15% disagree and 10% strongly disagree, and the remaining 5% Example of preferred or recommended presentation: As presented in Table 1, a significant part of the researchers (70%) participated in the relevant proposition.

Discussion

 • In this section, empirical (practical / experimental) findings of the research are discussed in the light of the literature in this field.

 • Making a simple, superficial and unrealistic defense in this area or similar areas, as this type of research has not been done before, can be considered as the most important reason for the rejection of a study.

 • To what extent the findings obtained support or do not support previous studies in this field and their reasons are discussed.

 • The effects of research findings on relevant practices in tourism enterprises can be discussed.

 • The problems faced by tourism businesses and the real causes of these problems can be discussed.

 • In this section, repeating the research findings exactly or in other sentences should be avoided.

Conclusion and Suggestions

 • General results arising from the study are clearly listed.

 • What is meant by the results is not the exact duplication of the research findings. Literature is the general conclusions that emerge as a result of findings and discussion.

 • The presented findings should be related to the purpose and scope of the research.

 • Conclusions and comments that do not directly concern the research objective and are not related to the research findings and discussion should be avoided.

 • In the light of the findings of the study, suggestions are made to tourism businesses. These suggestions should definitely be applicable.

 • New research topics recommended in the future should be proposed in this field.

Note: Finders and discussion sections or discussion and conclusion sections can be combined when necessary. However, it should not be forgotten that serious consideration and follow-up of the above issues will significantly facilitate the acceptance of the studies sent to SOID.

 

SECTIONS EXPECTED TO BE PARTICIPATED IN THE STUDIES IN THE TYPE OF CASE STUDIES

Summary

 • A Turkish summary is prepared, each of which does not exceed 100 (one hundred) words.

 • Brief information about the purpose of the study and case study is given.

 • The general results obtained from the study are listed briefly.

 • A maximum of 5 keywords are added on the subject.

 • English Title and English Summary

 • Title and summary of the study are given in English under Turkish summary.

Introduction

 • The purpose of the study is emphasized.

 • Information about the business is given.

 • It is expressed how many parts the case stduy consists of.

 • Case Study (problem, applied management technique, organizational change made)

 • It can consist of one section or several sub-sections.

 • Descriptive information is given about the case study.

 • Why and how questions are tried to be answered.

 • The positive and negative results obtained, and their reasons are explained.

Conclusion and Suggestions

 • The results and experiences obtained from the events experienced are listed.

 • For example, if the same experience is experienced again, the question of what would be done differently can be answered. Again, what can be learned from this experience can be emphasized.

 • Based on the experience, suggestions are made to similar tourism businesses.

Morphological Properties

General

 • The study should be written in 5-7 versions of “Word for Windows”.

 • Times New Roman (12 font size) should be used as the font.

 • The margins of the pages should be 3 cm, line spacing should be 1.5 and the text should be right-to-left blocks.

 • Studies submitted to the journal should not exceed 25 pages and 6000 words.

Cover, Summary and Titles

 • The first page should include the title of the study, the name of the author and the full address.

 • On the second page, the title of the study should be rewritten and a summary in Turkish and English should not exceed 100 ‘words. The title of the article should be given in English before the English summary.

 • The main text of the study should start from the third page and all pages (including bibliography, annexes, tables and drawing sections) should be placed in the middle lower corner with the page number.

 • The main topics should be used for the main parts of the study.

 • Titles should be written in capital letters, in the middle of the line and in bold.

 • Signs such as numbers, italics and underscores should not be used in titles.

Tables and Figures

Tables and figures should be included in the text.

Numbers and tables should be given in the text (such as Table 2 or Figure 3)

Citations in the Text (References)

 • Citations must be given in parentheses as the name of the author and the year of publication. For example, some studies support this view (Sönmez, 1998; Yılmaz and Candan, 2001).

 • If the author’s name does not appear in the sentence, it should be indicated in parentheses with the year and page number.

 • Citations should be given in alphabetical order, considering the surnames of the authors.

 • When quoted directly, author name, publication year and page number should be given after (:) sign. For example, “strategic planning is an imperative to be fulfilled in hotel operations” (Yüksel, 2000: 24).

 • More than four lines, direct quotations must be taken from the right and left and must be given separately from the main text.

 • In references to sources with more than two authors, the surname of the first author and “et al.” must be used. For example (Tekin et al., 1984).

References

 • Sources referred to in the text include the surname of the author (or compiler), the surname of the first author if it is multi-author, if the source belongs to an institution (eg Ministry of Tourism) or alphabetical, taking into account the initial letter of the institution or periodical. It is arranged in order.

 • If reference is made to more than one publication of an author or group of authors, these sources are listed starting from the date of publication. If these sources were published in the same year, letters such as a, b, c are listed next to the year of publication.

How Books are Issued in the References

 • Mercek, K. (2000), Tourism Business Management, 2nd Edition, Istanbul: Beta. Olsen, M., Tse, E., and West, J. (1998), Strategic Management in the Hospitality Industry, 2nd Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.

 • Mercek, K. (2000). Tourism Business Management, 2nd Edition, Istanbul: Betaş. Olsen, M., Tse, E., and West, J. (1998). Strategic Management in the Hospitality Industry ’, 2nd Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.

 

Book Chapter in References

 • Zhao, J. ve Merna, K. (1992), ‘Impact Analysis and the International Environment’ inside R. Teare and M. Olsen (Editors), International Hospitality Management: Corporate Strategy in Practice, pp. 3-30, London: Pitman.

Articles

 • Okumuş, F. (2003), “İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Krizlerin İşletmeler Üzerine Etkileri” Atatürk University Journal of Economics and Administrative Sciences, 17 (1), pp. 199-212.

 • Taylor, M. and Enz, C. (2002), ‘Voices from the Field GMs’ Responses to the Events of September 11, 2001′, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 43 (1), pp. 7-20.

Theses

Candan, H. (1999), Personnel Education in Small Scale Companies and A Field Research in Muğla Region, Unpublished Master Thesis, Mugla University, Institute of Social Sciences, Mugla.

Articles from magazines and similar magazines

 • Tourism Request (2002, September). Economist, 21, pp. 47-52.

 Newspaper article (without author)

 • Tourism and Environment (2003, May 15) Radikal, p. 1.7.

  Electronic Article

 • Vanden, G., Knapp, S., and Doe, J. (2001). Role of Reference Elements in the Selection of Resources by Psychology Undergraduates [electronic version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.

Citation from the Internet

 • Hürriyet (2003), ‘Banks’, www.hurriyetim.com.tr/haber (24.10.2003).

EVALUATION PROCESS

SOID is a refereed journal and the studies submitted are examined in a three-stage evaluation process.

1.Pre-assessment: The editor examines the study sent to the journal in terms of content and form and decides whether it is worth sending to the referees. If he does not find it worth sending to the referees,

 • Recommend some improvements to the author (or authors) that should be made in the study, or

 • Notifies the author (or authors) that the study is not eligible for SOID.

 • If the editor finds it worthy to send the study to the referees, he will forward the study to three referees who are experts in the field.

 1. Referee Evaluation: The referees evaluate the study considering the journals’ Evaluation Guide, prepare their reports and send them to the editor. The referees evaluate the study according to the method of double-blind review.

 2. Final Evaluation: The editor makes the final evaluation, taking into account the reports from the referees and sends the referee reports together with his or her own report to the author (or summers). When a correction is requested from the author as a result of the final evaluation, all the stages of the evaluation process are applied to the articles sent by the author by correction. In order for a study to be accepted, at least two referees are required to have a positive report. The authors are advised to keep the referee reports sent to them and all their correspondence with the editor.

 It is certain that the studies submitted by the authors will also contribute significantly to the issues listed above, to shorten the evaluation process and to accept their studies.

APPLICATION FEE

In the event that the candidate article sent to the Soid is rejected in the preliminary evaluation by the editorial board, the application fee is not collected from the authors. If the article passes the preliminary evaluation by the editorial board, an evaluation fee of 300 TL (30 Dolars) must be deposited into the bank account to be notified by the publisher in order to cover the costs for the journal (01.12.2021).

EVALUATION GUIDE

The studies that will be sent to the journal are evaluated according to the criteria in the Theoretical and Applied Studies Evaluation Guide or the Studies Evaluation Guide in the Case Studies from the Industry and the control points in the Control Chart.

Biography: When the submitted study is accepted to be published, a biography not exceeding 50 (fifty) words is requested from the authors. The biography should include the title, the institution studied, the task, and in what areas and what kind of study has been done. A new photograph of the author or authors is attached to the biography.

ARTICLE SUBMISSION

All communication with the journal will be done via the internet. For this reason, the articles to be sent to the journal should be sent to https://dergipark.org.tr/tr/pub/soid.

Yoruma kapalı.